Recruitment Policy

บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด
เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24/1-3,8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559038520 โทร. 02 079 5478

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

เพื่อให้บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ("บริษัท") สามารถดำเนินกระบวนการสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแ ก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ รับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครงานอาจได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ และอาจรวมถึงการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทเพื่อ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆที่ท่านให้แก่บริษัทฯ การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน และ (2) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่านในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออาจมีตำแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้ (1) บริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัทฯ ที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน (2) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลคของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่บริษัทในทันที หรือบริษัทว่าจ้างให้ท่านเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำ เป็น เพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท ซึ่งโดยหลักการ บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทฯ เคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้

ติดต่อทีม DPO
เบอร์โทรศัพท์: 020795478
อีเมล: dpo@fastwork.co